Trabzon'un ilçeleri 2023, Trabzon'da kaç ilçe var ?

2021 yılına göre Türkiye'nin nüfusu 42.428.101 erkek ve 42.252.172 kadın olmak üzere toplam 84.680.273'tür. Trabzon'da 18 ilçe bulunmaktadır. Trabzon...

Gökhan Türk
Gökhan Türk Tüm Haberleri
Büyütmek için resme tıklayın

2021 yılına göre Türkiye'nin nüfusu 42.428.101 erkek ve 42.252.172 kadın olmak üzere toplam 84.680.273'tür.

Trabzon'da 18 ilçe bulunmaktadır.

Trabzon ilçeleri Ortahisar, Akçaabat, Araklı, Arsin, Beşikdüzü, Çarşıbaşı, Çaykara, Dernekpazarı, Düzköy, Hayrat, Köprübaşı, Maçka, Of, Sürmene, Şalpazarı, Tonya, Vakfıkebir ve Yomra.

Trabzon'un ilçeleri 2023, Trabzon'da kaç ilçe var ?

Ortahisar.

Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 12 Kasım 2012 tarihinde kabul edilen 6360 sayılı Kanun ile Trabzon Merkez İlçe kaldırılmış ve Ortahisar ilçe olmuştur. Yüzölçümü 189 km2 ve 2021 yılı nüfusu 334.228'dir.2019 yerel seçimlerinde belediye başkanlığını %58,46 oy oranıyla AKP adayı Ahmet Metin Genç kazanmıştır.

Akçaabat.

Eski adı Polatane olan Akçaabat, Vakfıkebir ve Çarşıbaşının doğusunda, Trabzon'un 13 km batısında, Düzköy ve Maçka'nın kuzeyinde yer almaktadır.

Trabzon'un en büyük ve en kalabalık ilçesi olan Akçaabat, köftesi ve horonuyla ünlüdür.

Yüzölçümü 385 km² olan ilçenin 2021 yılı nüfusu 128.348'dir.2019 yerel seçimlerinde belediye başkanlığını %61,15 oy oranıyla AKP adayı Osman Nuri Ekim kazanmıştır.

Arakli.

Bu ilçenin adına dair en eski kayıt, 15. yüzyıla ait bir Trabzon imparatorluk belgesinde 'Heracleia' ve Sürmene Bandung'una bağlı bir köyün adı olarak bulunur; 626 yılında Doğu Roma İmparatoru Herakles'in ordusunu bugünkü Araklı Burnu'na götürdüğü ve buranın o zamanlar 'Herakles'in ülkesi' olarak adlandırıldığı söylenir ( hêráklia). 374 km²'lik bir alanı kaplamaktadır ve 2021 yılında 48.382 nüfusa sahiptir.

2019 yerel seçimlerinde belediye başkanı, AKP adayı Recep Çebi tarafından %58,07 oyla seçilmiştir.

Arsin.

Ortaçağ'dan beri bir yerleşim merkezi olan Arsin, 26 Ekim 1461'de Fatih Sultan Mehmet'in Trabzon'u fethiyle Osmanlı topraklarına katılmış; 13 Nisan 1916'da Rus işgaline uğramış ve 24 Şubat 1918'de işgalden kurtarılmıştır. Yüzölçümü 183 km² ve nüfusu 31.525'tir (2020).2019 yerel seçimlerinde belediye başkanlığını %58,33 oyla kazanan AKP adayı Muhammet Sait Gürsoy olmuştur.

Beşikdüzü

Antik bir yerleşim olanBeşikdüzü, MS 1. yüzyıldayaşlıPlinius tarafından Liviopolisadında bir liman olarak anılmış,OsmanlıtahrirdefterlerindeLivopoli,Evliya Çelebitarafından isePopoliadıylabirsubaşılıkolarakkaydedilmiştir.DahaönceleriVakfıkebirilçesinebağlıbirbucakmerkeziiken,4 Ocak 1949'dabelediyestatüsüalarakbeldeye dönüşmüştür. Beşikdüzü,4 Temmuz 1987tarihinde,19507 sayılıResmîGazete'de yayımlanankanunileilçestatüsünekavuşmuştur. Yüzölçümü 121 km²,nüfusu2021yılınagöre23.594'tür.Belediye başkanı2019 yerel seçimlerinde,%52,83 oy oranıyla CHP'ninadayı Ramis Uzunolmuştur.

Çarşıbaşı

İlçe,1522yılıkayıtlarında İskafya, 1819 ve 1876yılıkayıtlarında İskefiye PazarıyadaNefsi İskefyeadıyla geçmekte olup, 1913 yılındanberiaynıadıtaşımaktadır.Dahaönceleriİskefiyenahiyesininmerkezibir köy iken,6 Mart 1954'teBurunbaşı,Büyükdere,Salovave Zeytinlik köyleri ile birleşerek belediyestatüsüaldıvebeldeyedönüşmüştür.Çarşıbaşı,20Mayıs1990tarihinde,20523sayılıresmigazetedeyayımlanankanunileilçe statüsüne kavuşmuştur.Yüzölçümü66,9km²,nüfusu2021yılınagöre 15.395'tir.Belediyebaşkanı2019 yerel seçimlerinde,%56,00oyoranıylaMHP'ninadayıMüminNuhoğluolmuştur.

Çaykara

İlinönemlituristikyerlerindenTaşkıranveUzungölbuilçedebulunur.İlmerkezine76kmuzaklıktadır.İlçeyebağlı4belediye(Uzungöl,Taşkıran,Ataköy,Karaçam)bulunmaktadır.2014yılınakadarilçeye bağlı27köybulunurken,2014yılıitibarıylaTrabzonilininBüyükşehirolmasınedeniyle32köymahallestatüsüalmıştır.Yüzölçümü 420 km², nüfusu2021yılınagöre 13.550'dir.Belediyebaşkanı2019 yerel seçimlerinde,%62,96oy oranıyla AKP'ninadayıHanefiTokolmuştur.


Dernekpazarı

Dernekpazarı,1925yılındaOfilçesinebağlıbucakmerkeziiken1948'deÇaykarailçeolunca,Of'tanayrılıpköykonumunadönüştürülmüştür.Ancak,1949yılındayenidenbucak,yakıntarihlerdedeilçeolmuştur.İlçe,FatihSultanMehmet'inTrabzonveyöresini1461'deelegeçirmesiyle,OsmanlıTopraklarınakatılmıştır. Yüzölçümü78km²,nüfusu2021yılınagöre3.884'tür.Belediye başkanı2019 yerel seçimlerinde,%76,31oy oranıyla AKP'ninadayıMehmetAşıkolmuştur. 

Düzköy

YöreseladıHaçkaolanyerleşimyeri1944yılındabucakolmuş,1961yılındaismideğiştirilerek"Düzköy"adıylabelediyeyapılmıştır.Akçaabatilçesinebağlıbelediyeyken9Mayıs1990tarihve3644sayılıyasagereğinceilçestatüsünekavuşmuştur. Yüzölçümü117km²,nüfusu 2021yılınagöre 13.575'tir.Belediye başkanı2019 yerel seçimlerinde,%58,34oyoranıylaAKP'ninadayıYılmazAnkaraolmuştur.

Hayrat

Hayrat,1969yılındaOf'abağlıbirmahalleolarakbelediyestatüsünekavuşmuş,20Mayıs1990'dadailçestatüsünekavuşmuştur.Hayrat'taekonomikhayatbüyükölçüdeçayüreticiliğinedayanmaklabirlikte,azmiktardahayvancılıkveormancılıkyapılmaktadır. Yüzölçümü170km²,nüfusu 2021yılınagöre 7.581'dir. Belediye başkanı 2019 yerel seçimlerinde,%66,69oyoranıylaAKP'ninadayıMehmetNuhoğluolmuştur.


Köprübaşı

İlçe, Sürmene, Araklı ve Çaykara ilçeleri arasında kalmaktadır. 1998 yılında Köprübaşı'nın Beşköy beldesinde bir sel felaketi olmuş ve 47 vatandaş hayatını kaybetmiştir. Adnan Kahveci, Recep Yazıcıoğlu ve Mustafa Sait Yazıcıoğlu bu ilçeye bağlı Beşköy beldesinin yetiştirdiği devlet adamlarıdır. Millî futbolcu Fatih Tekke bu ilçede doğmuştur. Yüzölçümü 318,2 km², nüfusu 2021 yılına göre 12.811'dir. Belediye başkanı 2019 yerel seçimlerinde, %54,15 oy oranıyla AKP'nin adayı Ali Aydın olmuştur.


Maçka

İlçe, Gümüşhane kara yolu üzerinde ve Trabzon'a 29 km uzaklıktadır. Ladin ormanlarının ağırlıkta olduğu vadilerin ortasındaki bir dere yatağına kurulmuş olan ilçe merkezi, doğal güzellikler bakımından Trabzon'un en zengin yerlerindendir. İlçe merkezine 17 km uzaklıkta bulunan ve Bizans döneminden kalma tarihî Sümela Manastırı, bölgenin ve Anadolu'nun en önemli tarihi eserleri arasında yer almaktadır. Tamamıyla yüksek dağlardan oluşan Maçka arazisi, 2000 metreye kadar ormanlarla, daha yükseklerde ise otlaklar ve dağ bitkileri ile kaplıdır. Yüzölçümü 1000 km², nüfusu 2021 yılına göre 24.869'dur. Belediye başkanı 2019 yerel seçimlerinde, %61,05 oy oranıyla AKP'nin adayı Koray Koçhan olmuştur.

Of

Of, Trabzon ilinin doğusunda yer alan ve tarihi çok eskilere dayanan bir ilçedir. Arazisini, Of'tan Karadeniz'e dökülen Solaklı ve Baltacı derelerinin aşağı havzaları oluşturur. İlçenin güneyinde Hayrat ve Dernekpazarı ilçeleri, doğusunda Rize ili, batısında Sürmene ilçesi ve kuzeyinde Karadeniz bulunur. Osmanlı döneminde ve Cumhuriyet'in ilk yıllarında daha büyük bir yüzölçümüne sahip olan ilçenin sınırları 1948 yılında Çaykara'nın, 1990 yılında da Dernekpazarı'nın ve Hayrat'ın ilçe olmasıyla daralmıştır. Yüzölçümü 178 km², 2021 yılına göre 44.212'dir. Belediye başkanı 2019 yerel seçimlerinde, %69,00 oy oranıyla AKP'nin adayı Salim Salih Sarıalioğlu olmuştur.

Sürmene

Sürmene'de Karadeniz kıyısı boyunca sahile paralel olarak uzanan dağlar doğuya doğru gidildikçe sahile daha dik olarak iner. Sahilde yerleşimi mümkün kılacak düz alanlar yok denecek kadar az, bol yağmur nedeniyle dağlar orman ve sık bitki örtüsü ile kaplıdır. Bölge kültürünün, batı dünyası ile ilk tanışmasına dair efsaneler,genç bronz çağı dönemine atfedilen ve mitolojik Yunan kahramanlarının yolculuklarını anlatan öykülerdir. Eski Yunan mitolojisinde önemli bir yer tutan bu öykülerde Doğu Karadeniz sahilleri ''Kolchis'', burada yaşayan insanlar da ''Kolchi'' adıyla anılır. Eski Yunan denizcilerinin bu yolculukları zamanla ticari faaliyetlere dönüşerek bölge sahillerinde pazar yerlerinin kurulmasına yol açmıştır. Yüzölçümü 225 km², nüfusu 2021 yılına göre 26.161'dir. Belediye başkanı 2019 yerel seçimlerinde, %58,85 oy oranıyla AKP'nin adayı Rahmi Üstün olmuştur.

Şalpazarı

Şalpazarı, eski ya da halk arasındaki ismiyle Ağasar, Trabzon'a 69 km uzaklıktadır. Osmanlı Devleti yönetimindeki Karadeniz Bölgesi'nde o devirde Trabzon'a bağlı olan Görele Kazası'na dahil iken 1798 de Vakfıkebir Kazası'na bağlandı. Halkının çok önemli bir bölümü Türkmen/Çepnilerden oluşur. Yüzölçümü 138 km², nüfusu 2021 yılına göre 10.519'dur. Belediye başkanı 2019 yerel seçimlerinde, %64,25 oy oranıyla MHP'nin adayı Refik Kurukız olmuştur.

Tonya

Tonya, Doğudan Düzköy ve Maçka, Güneyden Gümüşhane İline bağlı kuzeyden ve batıdan Vakfıkebir ile Şalpazarı ilçeleri ile çevrilidir. Trabzon ilinin denize sahili olmayan bir ilçesidir. Denizden yüksekliği 755 metredir. Arazi genel olarak engebelidir. Yüksek dağ sıralarına rastlanmamakla birlikte mevcut tepeler kuzeyden güneye doğru uzanır. Bu uzantılar arasında bulunan Fol Deresi ile Çamlık Deresi Vadisi Tonya sınırları içinde kalır. İlçe merkezi Fol Deresi Vadisinde kurulmuştur. Yüzölçümü 264,000 km², nüfusu 2020 yılına göre 13.914'tür. Belediye başkanı 2019 yerel seçimlerinde, %58,63 oy oranıyla AKP'nin adayı Osman Beşel olmuştur.


Vakfıbekir

Vakfıkebir, kuruluş tarihi kesin olarak bilinmemekle beraber eski bir yerleşim yeridir. Tarih boyunca Hitit, Pers, Roma, Bizans ve Trabzon İmparatorluğu’nun hâkimiyetinde kalmış, 1461 yılında Osmanlı İmparatorluğu yönetimine girmiştir. Doğal liman olması nedeniyle tarihte deniz ulaşımının önemli merkezlerinden biri olmuştur. Yüzölçümü 143 km², nüfusu 2021 yılına göre 27.081'dir. Belediye başkanı 2019 yerel seçimlerinde, %63,61 oy oranıyla AKP'nin adayı Muhammet Balta olmuştur.


Yomra

Yomra, 19 Haziran 1957 tarihinde 7033 sayılı kanunla ilçe haline dönüştürülmüş, 4 Nisan 1959 tarihinde Trabzon ilinin ilçesi olmuş ve fiilen ilçe teşkilatı kurulmuştur. Yomra ilçesinin ilk adı Durana’dır. İlçeye ilk yerleşenler tarafından bu isim verilmiştir. İlçe yeni adını içinde yetişmekte olan Yomra elmasından almıştır. Yüzölçümü 207 km², nüfusu 2021 yılına göre 45.632'dir. Belediye başkanı 2019 yerel seçimlerinde, %52,41 oy oranıyla İYİ Parti'nin adayı Mustafa Bıyık olmuştur.

24 Oca 2023 - 23:33 Trabzon- Yaşam

Mahreç  Gökhan Türkgöndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak 61Medya Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan 61Medya hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler 61Medya editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı 61Medya değil haberi geçen ajanstır.


Anket Sizce Trabzon’un en önemli sorunu nedir ?