“STRATEJİK PLAN DAHİLİNDE İLERLİYORUZ”

Yatırım Adası Endüstri Bölgesi fikri nasıl ortaya çıktı?

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası yönetimine geldiğimizden bu yana en önemli hedeflerimizden birisi, ülkemizin de geleceğinde önemli rol oynayan katma değeri yüksek ürünlerin üretilmesi konusunda Trabzon’a bir tesis kurulmasını sağlamaktı. Böyle önemli konuların stratejik plan dâhilinde yürütülmesi gerektiğine inanıyorum. Bu konuda da stratejik planımızı hazırladık, hedeflerimizi koyduk. Öncelikle Teknokent bünyesinde bir Tasarım Merkezi açtık. Üniversite mezunlarımızı burada yetiştirmek suretiyle tasarımdan hareketle bir Kuluçka Merkezi, buna bağlı olarak da Endüstri Bölgesi kurulması ve bunun paralelinde enstitü oluşturulması stratejik planımızda bulunuyordu. Tasarım Merkezi’nde binin üzerinde kişiye eğitim verdik. Teknokent’in içinde İnovasyon ve Biyoteknoloji Merkezi kurduk. İnşaatı bitti ve burada yapılacak çalışmalarla ilgili işbirliklerini de başlattık. Tabi stratejik planın en önemli ayaklarından birisi de Yatırım Adası Endüstri Bölgesi’dir.

“ENDÜSTRİ BÖLGELERİ TÜRKİYE’Yİ DEVLER LİGİNE TAŞIYACAK”

Endüstri Bölgelerinin ülkemizin ekonomisi ve geleceği için önemi nedir?

Endüstri Bölgeleri Türkiye’nin sanayi alanında dünya ile rekabet edecek olduğu devler ligine yükselmesindeki en büyük altyapı olacaktır. Halen Türkiye’de stratejik öneme haiz 23 adet yerde Endüstri Bölgesi kuruluş faaliyetleri yürütülmektedir. Trabzon Yatırım Adası ve Endüstri Bölgesi de Doğu Karadeniz Bölgesi’nde konumlanarak bunların arasında yerini almıştır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın yolunu açmış olduğu endüstri bölgeleri, özellikle iklim değişikliği nedeniyle dünyada sanayi yatırımlarının yeniden şekillendiği bir süreçte Türkiye için de çıkış noktası olmuştur. Dünyada yeni sanayi bölgeleri için ön görülen kriterler ülkemizde endüstri bölgelerinde karşılanacaktır. Türkiye’nin Paris anlaşmasını imzalamasına müteakip ülkemizdeki yeni sanayi hamleleri için endüstri bölgeleri önemli fırsat oluşturmaktadır.  Bu açıdan mutabakat kapsamında karşılanacak kriterlere uyum sağlayacak Trabzon Yatırım Adası Endüstri Bölgesi de, özellikle iklim krizi ve yeşil enerji değerlendirmesinde gelişen teknoloji ile karbon salınım oranını azaltacak yatırımlara ev sahipliği yapacaktır. Ülkemizin sanayisinin önümüzdeki süreçte karşı karşıya kalacağı dönüşümde endüstri bölgeleri bir çıkış yolu olacak ve bu konuda Türkiye’nin genel stratejisine de katkı sağlayacaktır. Bu anlamda da Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz.

“BU PROJENİN SAHİBİ SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZDIR”

Yatırım Adası Endüstri Bölgesi’nin sürecinden biraz bahseder misiniz?

Biraz önce de söylediğim gibi stratejik planımız dâhilinde 2012 yılında bu projenin fikri oluştu. Dünyadaki örneklerini detaylı şekilde inceledik. Yapılan bu incelemeler sonucunda yurtdışından gelen uzmanların da desteğiyle Trabzon Yatırım Adası Endüstri Bölgesi’nin yer tespiti yapıldı, öz fizibilitesi hazırlandı. Ardından 3 boyutlu modelleriyle animasyon tanıtım filmleri oluşturuldu.

Proje Cumhurbaşkanına ne zaman sunuldu?

Trabzon Yatırım Adası Endüstri Bölgesi projesinin en önemli dönüm noktası da Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a sunulmasıdır. 23 Kasım 2013 tarihinde Başbakanken Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret eden Sayın Cumhurbaşkanımıza, projemizi anlattık. Bu projenin Trabzon’a, bölgeye ve ülkemize kazandıracağı katkıyı görünce hemen gerekli çalışmaların başlatılması talimatını verdi. O andan itibaren de projenin asıl sahibi olduğunu her fırsatta gösterdi, yakından takip etti.

Proje konusunda kanuni düzenleme süreci ve sonrasındaki gelişmeler neler oldu?

Teknik inceleme, tanıtım ve lobi faaliyetlerinin neticesinde projenin hayata geçebilmesi için önemli bir detay olan deniz dolgularının Kıyı Kenar Kanunu çizgisinden muaf tutulması Endüstri Bölgeleriyle ilgili kanuna eklendi ve 1 Temmuz 2017’de Resmi Gazetede yayınlandı. Böylece yatırımın önünde kanunen engel kalmamış oldu. Akabinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından gelen teknik heyet alanda incelemelerde bulundu. Daha sonra Valilik görüşüyle birlikte bakanlığın istediği formatta Fizibilite Raporu ve Alanın Proje Çizimleri tamamlandı. Daha sonra Trabzon Yatırım Adası Endüstri Bölgesi’nin 4737 sayılı Endüstri Bölgeleri Kanunu kapsamında Endüstri Bölgesi ilan edilmesi için 30 Ekim 2017 tarihinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na başvuru yapıldı. Proje 15 Kasım 2017’de Çevre ve Şehircilik Bakanlığına da gönderildi. Bu başvuruların ardından proje ekibimiz, bakanlıkta düzenlenen toplantıya katılarak süreç hakkında bilgilendirmede bulundu. Bakanlıktan gelen teknik heyet bölgemizde ilgili kurumları ziyaret ederek kurulması planlanan alanla ilgili görüşleri toparladı. Sonuç olarak mahallinde yapılan yer seçimi etüt çalışmaları ve ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri sonucunda; Arsin ilçesi Yeşilyalı Mahallesi sınırları içinde 278 hektarlık deniz dolgusu yapılarak oluşturulacak alanın Trabzon Yatırım Adası Endüstri Bölgesi olarak seçilmesi konusunun Endüstri Bölgeleri Koordinasyon Kuruluna sunulmasına karar verildi.

“ENDÜSTRİ BÖLGELERİ KOORDİNASYON KURULU OY BİRLİĞİYLE KARAR VERDİ”

Bu noktada Endüstri Bölgeleri Koordinasyon Kurulunun yapısı hakkında da biraz bilgi vermek istiyorum. Türkiye’de Endüstri Bölgesi ilan edilecek alanlar hakkında son kararı veren ve Bakanlar Kurulu’na sunan bu kurulda konuyla ilgili 7 bakanlığın Genel Müdür ve Daire Başkanı düzeyinde temsilcisi bulunuyor. Trabzon Yatırım Adası Endüstri Bölgesi hakkındaki değerlendirme de 5 Haziran 2018’de bakanlıktaki toplantıda yapıldı. Tüm bakanlıkların temsilcilerinin oybirliğiyle, “4737 Sayılı Endüstri Bölgeleri Kanununun 2’nci maddesine göre Trabzon İli, Arsin İlçesi sahilinde Sofra Kayaları ve Koru burnu arasında 278 hektar deniz dolgusu yapılarak oluşturulacak alanın “Trabzon Yatırım Adası Endüstri Bölgesi” olarak ilan edilmek üzere Cumhurbaşkanlığına sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir” kararı çıktı. Yani Trabzon Yatırım Adası Endüstri Bölgesi’nin yapımına, Endüstri Bölgeleri Yönetmeliğinde belirtilen tüm kurum ve kuruluşların ‘uygundur’ görüşleri alındıktan ve ilgili 7 bakanlık tarafından da onaylandıktan sonra ‘oybirliği’ ile karar verilmiştir. Bu noktada şunu özellikle vurgulamak istiyorum; Trabzon Yatırım Adası Endüstri Bölgesi, tüm devlet kurumlarının oluru ve desteğiyle hayata geçmiş bir projedir.

“CUMHURBAŞKANI KARARI İLE SÖZKONUSU ALAN YATIRIM ADASI OLARAK İLAN EDİLDİ”

Bu noktada Sayın Cumhurbaşkanı projeyi takip etti mi?

En büyük şansımız da Sayın Cumhurbaşkanımızın projeye en az bizim kadar inanması ve sahip çıkması oldu. 2013 yılında projeyi ilk sunduğumuz andan itibaren biraz önce de söylediğim gibi asıl sahibi olduğunu gösterdi ve yakından takip etti. Görüştüğümüz her fırsatta projeyi sorarak gelişmeler konusunda bilgi aldı.

24 Mayıs 2018’de yönetici şirketimizi kurduk. 23 Ağustos 2019 tarihinde ise Resmi Gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Arsin’de belirlenen 278 hektarlık alan Trabzon Yatırım Adası Endüstri Bölgesi olarak ilan edildi. 2013 yılında Başbakanken kendisine ilk arz ettiğimiz andan itibaren projeye sahip çıkan Sayın Cumhurbaşkanımızın bu kararın altında imzası olması da bizim için ayrı bir mutluluk vesilesi oldu. Kanunda yer alan Trabzon Yatırım Adası’nın yapımının önünde böylece bir engel kalmamış oldu. Yani bizzat Sayın Cumhurbaşkanımızın, Başbakan olduğu dönemde sahip çıktığı projenin kanununu da imzalayarak önünü tamamen açmış oldu.

Trabzon Yatırım Adası Projesi’nin hali hazırda son durumu nedir?

Sayın Cumhurbaşkanımızın imzasıyla alanın ilan edilmesinin ardından yatırım alanının, yani dolgu sahasının oluşturulabilmesi için proje etüt çalışmaları başlatılmıştır. Bu doğrultuda DOKAP’dan 820 bin liralık hibe alınmış ve 23 Ağustos 2019 tarihinde ihaleye çıkılmıştır. Akabinde yüklenici firmayla imzalanan sözleşme gereği 25 Aralık 2019 tarihinde çalışmalar başlatılmıştır. Bu çalışmalar son aşamaya gelmiştir. Batimetri, halihazır ve kara haritaları, Taslak Genel vaziyet Planı hazırlanması tamamlandı, sayısalmodelleme raporu hazırlandı, sahada 23 adet sondaj yapıldı, jeolojik ve jeoteknik rapor hazırlandı, hidrografik ve oşinografik rapor hazırlanarak batimetrik haritalar tamamlandı. Kesin projeler, özel teknik şartname ve yaklaşık maliyet ise tamamlanmak üzere. Ayrıca fizibilite raporunun son halinin tamamlanması, ÇED raporu gibi çalışmalar da son aşamaya geldi.

“BAKANLIĞA ÖDENEK YAZISI GÖNDERİLDİ”

Yılsonuna kadar altyapı projesinin tamamlanmasını bekliyoruz. Bu aşamada Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına, Trabzon Yatırım Adası Endüstri Bölgesi’nin dolgu dahil altyapısına başlanması için ödenek tahsis edilmesine yönelik talep yazımızı geçtiğimiz günlerde ilettik. Burada bir noktanın bilinmesinde yarar olduğunu düşünüyorum. Endüstri Bölgeleri Kanununun 9. Maddesinde şöyle bir ifade bulunuyor: Bir alanın endüstri bölgesi ilan edilmesinin ardından, Yılı Programı ile Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar çerçevesinde Bakanlık yatırım programına ödenek tahsis edilir. Endüstri bölgelerinin kurulması için gerekli kamulaştırma bedeli, altyapı ile ilgili giderler ve bu Yönetmeliğin 25’inci maddesinde sayılan kalemlerle ilgili harcamalar Bakanlık bütçesine bu amaçla konulacak ödenekten karşılanır.”

Bu kanuna istinaden 2022 yılı için ödenek verilmesi konusunu bakanlığımızın değerlendirmesine sunduk. Olumlu yanıt geleceğine ve ödenek ayrılacağına inanıyoruz.

“DEVLET YATIRIMINI 5 YIL İÇİNDE GERİ ALACAK”

Yatırım Adası’nın devlete maliyetinin çok olacağı ve bu nedenle projenin geciktiği iddiaları var. Bunları nasıl değerlendiriyorsunuz?

Öncelikle sahibinin Sayın Cumhurbaşkanımız olduğu bir projenin geciktirilmesinin söz konusu olmayacağına inanmıyoruz. Bu nedenle bugüne kadar kanunlara ve sürece uygun giden akışın ödenek sağlanması konusunda da devam edeceğini tahmin ediyorum. Yatırım Adası Endüstri Bölgesi'nin maliyetleri konusunda sizin de dediğiniz gibi bazı fikirler ortaya atılıyor. Bu konuda da bilgi vermek istiyorum. 2 bin 210 dönümlük bir arazide bin 888 dönümlük parsel alanı çıkıyor. Parsel başına ortalama 10 dönümden 188 parsel oluşuyor. Bu parsellerde özel sektör ve kamu yatırımı söz konusu. Özel sektörün yapacağı yatırımda gerek inşaat gerekse makine ekipman ve sistem olarak topladığınız zaman tüm alanda 2 milyar 273 milyon dolarlık bir yatırım söz konusudur. İstihdam olarak baktığımız zaman 28 bin kişinin burada istihdam edilebileceği gözükmektedir. Yaratacağı katma değer yıllık 2.4 milyar dolar civarındadır. Kamunun yapacağı yatırım tutarının 235 milyon dolar civarında olduğu hesaplanmaktadır. Bu paranın geri dönüşüne devlet açısından baktığımız zaman; burada yaratılacak katma değer, gelir ve kurumlar vergisi ve sigorta gelirlerini dikkate aldığımız zaman devlet yılda 279 milyon dolar geri alıyor. Yani 235 yatırıyor, 279 milyon dolar geri alıyor. Bu yatırıma devlet açısından baktığımızda; doluluk süreci, firmaların üretime geçme süresi ve finansman giderleri de göz önüne alındığında 5 yılda devlete yatırdığı paranın geri dönmesini sağlayacak olan verimli bir yatırım olduğu ortadadır.

“İHRACATI HEDEFLEYEN, KATMA DEĞER YARATAN BİR BÖLGE PLANLIYORUZ”

Yatırım Adası Endüstri Bölgesi’nde hangi sektörler olacak ve nasıl bir yapı planlanıyor?

Yatırım Adası’nın Türkiye’nin ithal girdisinin önünü kesen, katma değer yaratan orta ve yüksek teknolojili ürün üretme hedefi doğrultusunda üretim yapılan bir bölge olmasını hedefliyoruz. AR – GE ve inovasyon odaklı çalışmalar ve üretimlerin yapılması hedeflenen bu bölgede; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile yapılacan çalışmalar sonucunda tespit edilen; Gıda Teknolojisi, Biyoteknoloji, Nanoteknoloji ve Sağlık Teknolojisi, Savunma Sistemleri, Güvenlik Teknolojisi, Uzay Ve Havacılık, Bilişim Teknolojisi, Telekomünikasyon, Elektronik ve Otomasyon ile Otomotiv Teknolojileri alanları yatırım yapılacak sektörler olarak belirlendi. Bu sektörlerin belirlenmesinde Bakanlıkla tam bir koordinasyon içinde çalışıldı. Yani devlet, söz konusu sektörler için Trabzon’u bir üretim üssü olarak seçmiş oldu.

“BİRÇOK ÜLKE İLGİ GÖSTERİYOR”

Trabzon Yatırım Adası’na yabancıların ilgisini nasıl görüyorsunuz?

Bugüne kadar Çin’den Hollanda’ya kadar dünyanın AR-GE, inovasyon, teknoloji konusunda gelişmiş birçok ülkesinden gelen heyetleri ağırladık. Trabzon Yatırım Adası’nı anlattığımız her heyet, projeye çok fazla ilgi gösteriyor, tanıtım dosyasını istiyor. Tamamlandığı takdirde yerli yatırımcıların yanı sıra teknoloji odaklı yatırım yapmak isteyen birçok ülkeyi de Yatırım Adası’nda göreceğimiz muhakkak. Bu aşamada şunu bir kez daha önemle vurgulamak istiyorum; Tarihi İpekyolu’nun en önemli kavşak noktalarından biri olan Trabzon bugün de önemli konumunu sürdürüyor ve gelecekte de sürdürecek. Dünyanın önemli ülkeleri bunun farkında. Trabzon ayrıca, Kafkaslara, Gürcistan’a, İran’a baktığınızda geniş bir bölgenin en güvenli yatırım alanlarından biri. Hava, kara ve deniz ulaşımı noktasında geniş bir bölgenin merkezi ve hinterlandı yeni bağlantılarla Körfez’e, hatta Hindistan’a kadar uzanabilecek kapasiteye sahip. Bu noktaları yabancı yatırımcılar elbette görüyor ve Trabzon’u, bölgeyi, burada yapılan her yatırımı dikkatle takip ediyor.

“TRABZON’UN DEĞİL BÖLGENİN PROJESİDİR”

Bu noktada şunu da özellikle vurgulamak istiyorum; Trabzon Yatırım Adası Endüstri Bölgesi, Trabzon için değil bölgemiz için çok önemli bir projedir. Özellikle İyedere’de yapılan Lojistik Merkezi’nin daha verimli çalışması, Trabzon Yatırım Adası Endüstri Bölgesi’nde yapılacak üretimin güçlü olmasına bağlıdır. Ayrıca burada üretilen orta ve yüksek teknolojili ürünler, İyidere’deki lojistik merkezinden Ovit Tüneli kanalıyla oluşturulan Kuzey – Güney hattı sayesinde Diyarbakır – Habur üzerinden Körfez ülkelerine kadar gidebilir. Orta ve yüksek teknolojili ürünlerin havayoluyla lojistiği de önemli. Bu anlamda gerek yeni yapılan Rize Havaalanı, gerekse iyileştirme çalışmaları ve yeni pist yapımı planlanan Trabzon Havalimanının kargo taşımacılığı noktasında daha etkin çalışması da sağlanmış olacaktır.

“BAŞTA CUMHURBAŞKANIMIZ OLMAK ÜZERE EMEĞİ GEÇEN HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUZ”

Son olarak eklemek istediğiniz noktalar nelerdir?

Sanayi strateji belgesinde de ortaya konulduğu gibi; katma değeri yüksek, orta ve yüksek teknoloji ürünü yatırımlar, gelecekte ülkemizin ekonomisi için hayati önemde. Bu doğrultuda adımlarımızı atıyoruz ve her kesimden destek bekliyoruz. Trabzon Yatırım Adası Endüstri Bölgesi’nde de ilk günden bu yana yanımızda olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank’a, İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu’ya, eski bakanlarımız Sayın Faruk Özlü ve Sayın Berat Albayrak’a şükranlarımızı sunuyoruz. Ayrıca tüm bakanlık bürokratlarına, milletvekillerimize, yönetici şirkette birlikte olduğumuz Valimiz Sayın İsmail Ustaoğlu’na, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Murat Zorluoğlu’na, Arsin Belediye Başkanımız Sayın Muhammet Sait Gürsoy’a, Trabzon Yatırım Adası Endüstri Bölgesi Yönetici Aş çalışanlarına, DOKA yetkililerine ve emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Yatırım Adası Endüstri Bölgesi, sadece şehrimizin değil, bölgemizin hatta ülkemizin projesidir, ülkemizin geleceğine ışık tutan bir projedir. Herkesin sahip çıkmasını bekliyoruz.

RAKAMLARLA TRABZON YATIRIM ADASI ENDÜSTRİ BÖLGESİ

Toplam Kullanım Alanı (Dolgu + Mendirek): 2.115.749 m2

Toplam Parsel Alanı: 1.882.000 m2

Toplam Parsel Sayısı (10.000 m2 ): 188 Adet

Toplan İstihdam: 188 (Yatırım Parseli) x 150 (Parsel Başına ort. İstihdam)= 28.200 Kişi

Toplam Kamu Yatırım Tutarı: 235.000.000 Dolar

Toplam Özel Sektör Üst Yapı Maliyeti: 493.000.000 Dolar (188 Parsel için)

Özel Sektör Makine Ekipman Yatırımı: 1.880.000.000 Dolar

“BİRÇOK ÜLKE İLGİ GÖSTERİYOR”

Trabzon Yatırım Adası’na yabancıların ilgisini nasıl görüyorsunuz?

Bugüne kadar Çin’den Hollanda’ya kadar dünyanın AR-GE, inovasyon, teknoloji konusunda gelişmiş birçok ülkesinden gelen heyetleri ağırladık. Trabzon Yatırım Adası’nı anlattığımız her heyet, projeye çok fazla ilgi gösteriyor, tanıtım dosyasını istiyor. Tamamlandığı takdirde yerli yatırımcıların yanı sıra teknoloji odaklı yatırım yapmak isteyen birçok ülkeyi de Yatırım Adası’nda göreceğimiz muhakkak. Bu aşamada şunu bir kez daha önemle vurgulamak istiyorum; Tarihi İpekyolu’nun en önemli kavşak noktalarından biri olan Trabzon bugün de önemli konumunu sürdürüyor ve gelecekte de sürdürecek. Dünyanın önemli ülkeleri bunun farkında. Trabzon ayrıca, Kafkaslara, Gürcistan’a, İran’a baktığınızda geniş bir bölgenin en güvenli yatırım alanlarından biri. Hava, kara ve deniz ulaşımı noktasında geniş bir bölgenin merkezi ve hinterlandı yeni bağlantılarla Körfez’e, hatta Hindistan’a kadar uzanabilecek kapasiteye sahip. Bu noktaları yabancı yatırımcılar elbette görüyor ve Trabzon’u, bölgeyi, burada yapılan her yatırımı dikkatle takip ediyor.

“TRABZON’UN DEĞİL BÖLGENİN PROJESİDİR”

Bu noktada şunu da özellikle vurgulamak istiyorum; Trabzon Yatırım Adası Endüstri Bölgesi, Trabzon için değil bölgemiz için çok önemli bir projedir. Özellikle İyedere’de yapılan Lojistik Merkezi’nin daha verimli çalışması, Trabzon Yatırım Adası Endüstri Bölgesi’nde yapılacak üretimin güçlü olmasına bağlıdır. Ayrıca burada üretilen orta ve yüksek teknolojili ürünler, İyidere’deki lojistik merkezinden Ovit Tüneli kanalıyla oluşturulan Kuzey – Güney hattı sayesinde Diyarbakır – Habur üzerinden Körfez ülkelerine kadar gidebilir. Orta ve yüksek teknolojili ürünlerin havayoluyla lojistiği de önemli. Bu anlamda gerek yeni yapılan Rize Havaalanı, gerekse iyileştirme çalışmaları ve yeni pist yapımı planlanan Trabzon Havalimanının kargo taşımacılığı noktasında daha etkin çalışması da sağlanmış olacaktır.

“BAŞTA CUMHURBAŞKANIMIZ OLMAK ÜZERE EMEĞİ GEÇEN HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUZ”

Son olarak eklemek istediğiniz noktalar nelerdir?

Sanayi strateji belgesinde de ortaya konulduğu gibi; katma değeri yüksek, orta ve yüksek teknoloji ürünü yatırımlar, gelecekte ülkemizin ekonomisi için hayati önemde. Bu doğrultuda adımlarımızı atıyoruz ve her kesimden destek bekliyoruz. Trabzon Yatırım Adası Endüstri Bölgesi’nde de ilk günden bu yana yanımızda olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank’a, İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu’ya, eski bakanlarımız Sayın Faruk Özlü ve Sayın Berat Albayrak’a şükranlarımızı sunuyoruz. Ayrıca tüm bakanlık bürokratlarına, milletvekillerimize, yönetici şirkette birlikte olduğumuz Valimiz Sayın İsmail Ustaoğlu’na, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Murat Zorluoğlu’na, Arsin Belediye Başkanımız Sayın Muhammet Sait Gürsoy’a, Trabzon Yatırım Adası Endüstri Bölgesi Yönetici Aş çalışanlarına, DOKA yetkililerine ve emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Yatırım Adası Endüstri Bölgesi, sadece şehrimizin değil, bölgemizin hatta ülkemizin projesidir, ülkemizin geleceğine ışık tutan bir projedir. Herkesin sahip çıkmasını bekliyoruz.