Kubilay Çiçek: "Asgari ücretliler yine enflasyona ezdirildi" Kubilay Çiçek: "Asgari ücretliler yine enflasyona ezdirildi"

KTÜ Tıp Fakültesi çatısı altında hizmet veren Teratojenite Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin (TAUM) Senato kararıyla kapatılması karşısında fakültede asılan “TAUM Polikliniği, KTÜ Rektörlüğü tarafından kapatıldığı için size hizmet veremiyoruz” biçimindeki ilan Rektörlük tarafından eleştirildi. KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, TAUM dahil, 10 merkezin işlevsiz olduğu için YÖKAK’ın önerisiyle ve senatonun 314 sayılı kararıyla kapatıldığını belirterek, atılan bu adımın araştırma üniversitesi olabilmenin kilometre taşlarından biri olduğunu kaydetti. Hastalara yönelik hiçbir eksikliğin oluşmadığını, ilgili birim ve ana bilim dalları içerisinde aynı hizmetlerin devam ettiğini belirten Prof. Dr. Çuvalcı, “Merkez Yönetim Kurulu’nda görev yapan akademisyenlerin, Yönetim Kurulu Üyesi profesörün kapatma kararına  imza atmasından haberi olmaması merkezin nasıl başıboş yönetildiğinin küçük bir nişanesidir” ifadelerine yer verdi. Prof. Dr. Çuvalcı ayrıca ilan asarak Rektörlüğü zan altında bırakan akademisyenler hakkında idari işlem başlatılacağını da sözlerine ekledi. 

WhatsApp Image 2022-06-22 at 20.52.34
Açıklama şu şekilde oldu;
Karadeniz Teknik Üniversitesi, 13 Aralık 2021 tarihinde Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından Araştırma Üniversitesi, 25 Mayıs 2022 tarihinde de Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından beş yıllık Kurumsal Akreditasyon Belgesi almaya hak kazanmıştır. Üniversitemizin marka değerini yükselten bu iki önemli etikete ulaşabilmek, bir planlamanın sonucudur.
Bu iki önemli hedefe ilerlerken Üniversitemiz, Aralık 2016 döneminde YÖKAK tarafından Kurumsal Dış Değerlendirme sürecine alınmış ve sürecin sonunda KTÜ ile ilgili rapor hazırlanmıştır. YÖKAK Kurumsal Geri Bildirim Raporu adı verilen bu raporda; KTÜ’nün, mevcut Uygulama ve Araştırma Merkezlerinin çıktılarını izlemesi ve değerlendirmesi için sistematik bir süreci tanımlaması gerekliliğine vurgu yapılmıştır.
Bu kapsamda mevcut uygulama ve araştırma merkezlerimiz; yıllık performansları, araştırma üniversitesi hedefine olan katkıları, kamu kurumları ve özel sektörün sorunlarına yönelik başlattıkları projeleri, yürüttükleri faaliyetlerin ilgili fakülte/anabilim dalı düzeyinde yapılıp yapılamayacağı gibi kriterler başta olmak üzere birçok kriter ile değerlendirilmiş, yöneticilerinin de görüşleri alındıktan sonra Senatomuzun 12.11.2020 tarih ve 314 sayılı kararı ile; Hasta Hakları, Kaymak Teknolojisi ve Tahribatsız Malzeme Muayenesi, Deniz Ekolojisi, Elektronik Haberleşme Sistemleri, Kanuni Sultan Süleyman, Malzeme Bilimleri ve Üretim Teknolojisi, Ormancılık, Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Destekli Tasarım-Mühendislik İmalat ve Türkiyat Uygulama ve Araştırma Merkezleri kapatılmıştır.
 Süreç içerisinde Üniversitemiz, Aralık-2021 döneminde Kurumsal Akreditasyon Belgesi alabilmek için YÖKAK Kurumsal Akreditasyon sürecine dahil olmuştur. YÖKAK tarafından yapılan tüm incelemeler ve   saha   ziyaretleri   sonucunda beş yıllık tam   akredite   olan Üniversitemizin   Kurumsal   Akreditasyon   Raporu da YÖKAK tarafından Mayıs-2022’de yayınlanmıştır. Bu raporun uygulama ve araştırma merkezleri bölümüne bakıldığında; son üç yıllık performanslar dikkate alınarak 10 uygulama ve araştırma merkezinin kapatıldığının görüldüğü, bu durumun, KTÜ’nün uygulama ve araştırma merkezlerinin işleyiş ve performans düzeyini izlediğini ve sonuçları dikkate aldığını göstermesi açısından önemli görüldüğü ifade edilmiştir. Bir başka deyişle Senatomuzun veriye ve performansa dayalı almış olduğu kapatma kararları yerinde bulunmuştur.
YÖK Araştırma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Programı kapsamında Araştırma Üniversitesi olan Üniversitemiz, bu etiketini sürdürebilmek ve daha üst sıralara çıkabilmek için tüm birimlerinin olduğu gibi uygulama ve araştırma merkezlerinin de çıktılarını izlemektedir. Mevcut altyapı ve insan kaynağını en efektif kullanabilmek ve araştırma üniversitesi performans kriterlerine katkı sağlayabilmek için mevcut merkezlerin izleme ve değerlendirmesine sistemli olarak devam etmektedir.
Öte yandan YÖK, her yıl altı aylık periyotlarda uygulama ve araştırma merkezi   statüsü   olan   birimlerin   performanslarını YÖK sistemi üzerinden takip etmekte ve tüm üniversitelere gönderilen yazılar ile süreci titizlikle takip etmektedir. Gerek YÖK’ün bu araştırma merkezlerinden beklentileri, gerekse araştırma üniversitesi sorumluluğumuzdan kaynaklanan ve yerine getirmek zorunda olduğumuz performans kriterlerini göz önüne alan Rektörlüğümüz, uygulama ve araştırma merkezleri ile 30 Mart 2022 tarihinde yaptığı en son toplantıda mevcut performansları değerlendirilmiş, tüm merkez yöneticilerinin görüşlerini dinlenmiş ve toplantı  sonunda  bir  dizi  kararlar  almıştır.  Bu  kararlardan biri de Teratojenite Uygulama ve Araştırma Merkezinin hastalara yönelik klinik hizmetlerini ilgili fakülte/anabilim dalı altında da mevcut kaynakları ile birlikte yürütebilecek olması nedeniyle uygulama ve araştırma merkezi statüsüne gerek olmadığına, kapatılması kararının Senato gündemine gönderilmesine karar verilmiştir. Benzer şekilde gerek Farabi Hastanesi bünyesinde yer alan Organ Nakli Koordinatörlüğü ve ilgili anabilim dalı faaliyetleri gerekse Sağlık Bakanlığı ile protokol kapsamında kurulan Çocuk İzlem Merkezi (ÇİM) ‘nin aktif olarak aynı görevi yürütmesinden dolayı Organ Nakli ve Çocuk Koruma uygulama ve araştırma merkezlerinin de bu statülerinin kaldırılmasına ve kapatılması kararlarının Senato gündemine gönderilmesine karar verilmiştir.
Senatomuz, 30 Mayıs 2022 tarih ve 329 sayılı kararı Teratojenite ile birlikte Organ Nakli ve Çocuk Koruma uygulama ve araştırma merkezlerinin statülerinin kaldırılmasına karar vermiştir. Karar, YÖK tarafından onaylanmıştır.
Yukarıdaki karardan da anlaşılacağı üzere her üç biriminde Uygulama ve Araştırma Merkezi statüsünde olmamaları, halen yürütmekte oldukları hastalara yönelik hizmetlerin ilgili birim ve anabilim dalları içerisinde mevcut akademik ve idari personellerle birlikte yürütülmesinden bağımsızdır ve hizmetin devam etmesine engel teşkil etmemektedir. Aynı zamanda Uygulama ve Araştırma Merkezi statüsü kaldırılan bu birimlerin mevcut mekan, insan ve altyapı kaynaklarında da bir değişiklik yapılmamıştır.