Dışişleri Bakanlığı 55 Sözleşmeli Personel Alımı Yapılacak

T.C. Dışişleri Bakanlığına Sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi ile Destek Personeli (şoför) alınacaktır

Dışişleri Bakanlığı merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere, boş bulunan sözleşmeli
personel pozisyonları için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4’üncü maddesinin (B)
fıkrası ile 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin
Esasların Ek-2’inci maddesi çerçevesinde yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2022 yılı
KPSS B grubu P94 puan türü esas alınarak 50 Koruma ve Güvenlik Görevlisi (45 Erkek, 5
Kadın) ve 5 Destek Personeli (Şoför) alımı yapılacaktır.

I-BAŞVURU ŞARTLARI

Adayların başvurunun son günü itibarıyla aşağıda aranan Genel ve Özel Şartlara haiz olması
gerekmektedir.
A- Genel Şartlar
1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak,
3) Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 28 yaşını doldurmamış olmak
(Doğum tarihi 28.11.1995 (dahil) – 27.11.2005 (dahil) aralığında olanlar kabul edilir)
4) 2022 yılı KPSS sınavına girmiş ve KPSSP94 puan türünde asgari 70 (yetmiş) puan almış
olmak,
5) Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf
askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
6) Tercih edilecek pozisyon için özel şartlar başlığı altında aranan nitelikleri taşıyor olmak,
7) Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta iken görevden veya meslekten ihraç edilmemiş
olmak,
8) Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 4/B sözleşmeli personel pozisyonunda çalışmıyor
olmak,
9) Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda yer alan, “Sözleşmeli personelin
hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin
feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar
hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe
kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” amir hüküm gereği, son
müracaat tarihi itibarıyla bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmak. (Sözleşme imzalama
aşamasında ilgili belge ibraz edilecektir.)
10) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor
olmak,
11) Görevini devamlı yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak, (Sözleşme imzalamaya hak kazanan adayların tam teşekküllü hastaneden alınmış sağlık kurulu raporu ibraz etmeleri
gerekecektir.)
12) Tam zamanlı ve vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak,
13) Arşiv ve güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak,
14) Adaylar sadece bir pozisyon için başvuruda bulunabilecek olup, tercih ettiği pozisyon için
yapılacak sıralamaya katılacağından, birden fazla pozisyon için yapılan başvurular kabul
edilmeyecektir.

B- Özel Şartlar


1) Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonu için;
a) Ortaöğretim (lise ve dengi) kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.
b) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10’uncu maddesinde belirtilen şartları
taşımak,
c) Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, bedensel özürlü
olmamak, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik
ve benzeri engeller bulunmamak,
d) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı özel güvenlik görevlisi
kimlik kartına sahip olmak,
e) Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 18’inci
maddesinde belirtilen ve 26/6/2021 tarihli ve 31523 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan Özel
Güvenlik Görevlileri Sağlık Şartları Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde “özel güvenlik
görevlisi olur” ibareli geçerlilik süresi bulunan sağlık kurulu raporuna sahip olmak (Son
başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi bulunmayan sağlık kurulu raporları kabul
edilmeyecektir.),
f) Gece ve gündüz, iç ve dış mekânda 24 saat esasına göre vardiyalı sistemde çalışmaya engel
durumu olmamak.
g) Erkeklerde 170 cm, kadınlarda 160 cm’den kısa boylu olmamak,
h) Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13’ten fazla,
17’den az olmamak ( Örneğin 180 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 80+13=93’ten fazla,
80-17=63’ten az olmaması gerekmektedir.)

2) Destek Personeli (Şoför) pozisyonu için;

a) Ortaöğretim (lise ve dengi) kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.
b) Yeni tip ehliyetlerde D sınıfı sürücü belgesine en az 3 yıldır sahip olmak veya eski tip
ehliyetlerde E sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,
c) SRC-2 belgesine sahip olmak.
d) Psikoteknik belgesine sahip olmak.
e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunları ve benzer engelleri
bulunmamak.
f) İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine uyum göstermek, mesai saatleri dışında çalışmaya
ve şehirlerarası seyahat etmeye engel durumu olmamak.


II- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI


1) Adaylar başvurularını, 13.11. 2023 (09:30) – 27.11.2023 (18:00) tarihlerinde e-Devlet
üzerinde Dışişleri Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı
(https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden elektronik ortamda yapacaktır.
2) Adaylar IV- BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER başlığında belirtilen belgelerini
başvuru sisteminde belirtilen yerlere istenilen formatta yükleyecektir.
3) Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden yapılmayan,
posta yolu veya şahsen müracaat şeklinde yapılan ve bu duyuruda belirtilen esaslara uygun
olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.
4) Adaylar, başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak
yapılmasından sorumlu olacaktır.
5) Başvuruların sona ermesinden sonra adayların başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa
olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır. Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve duyuruda
belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.
6) Sözleşme imzalamaya hak kazanan asil adayların ve belirlenecek sayıda yedek adayın
listesi, Bakanlığın http://www.mfa.gov.tr adresli internet sitesi üzerinden ilan edilecek olup,
adaylara ayrıca postayla tebligat yapılmayacaktır.


III- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ


1) Başvurular, başvurulan pozisyon için aranan niteliklere uygunluk yönünden incelenecek ve
başvuru şartlarından herhangi birini taşımadığı tespit edilenlerin başvurusu iptal edilecektir.
2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrası ve 06.06.1978 tarihli
ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin
Esaslar çerçevesinde, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın, genel şartlar ile pozisyonla ilgili
aranan özel şartları taşıyan ve verilen süre içerisinde istenen belgelerle eksiksiz olarak müracaat
eden adaylar arasından, 2022 KPSS (B) grubu KPSSP94 puan türü sıralamasına göre
yerleştirme işlemi yapılacaktır. İlan edilen pozisyon sayısı kadar aday asil olarak yerleştirmeye
hak kazanacak ve bir o kadar aday da yedek olarak belirlenecektir.
Son sıradaki adayla aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adaylardan
ortaöğretim mezuniyet başarı puanı yüksek olan esas alınarak sıralama yapılacaktır.
Ortaöğretim başarı puanlarının da eşit olması durumunda, sözkonusu adaylardan mesleki
tecrübesi fazla olan tercih edilecektir.
(3) Herhangi bir nedenle, ilan edilen pozisyonlardan birine müracaat yapılmaması, ilan edilen
pozisyon sayısı kadar müracaat bulunmaması, geçersiz sayılan müracaatlar veya sınav
sonucunda yeterli sayıda başarılı aday çıkmaması gibi sebeplerle ilan edilen pozisyonların boş
kalması durumunda, Bakanlık, bu pozisyonları ilan edilen diğer alt başlıktan uygun gördüğüne
aktarma hakkına sahiptir.
(4) Değerlendirme sonucunda başarılı bulunan adaylarla, güvenlik soruşturmalarının olumlu
olması ve tam teşekküllü hastaneden alınmış sağlık kurulu raporu ibraz etmeleri kaydıyla
sözleşme imzalanacaktır.
(5) Sözleşme imzalamaya hak kazandığı halde ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde
müracaat etmeyenlerin, sözleşme imzalandığı halde verilen süre zarfında göreve
başlamayanların ve ilanda belirtilen şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların bulunması
halinde, en yüksek puanlı adaydan başlanmak üzere yedek adaylar davet edilecektir.
(6) Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin
başvuruları geçersiz sayılarak atamaları yapılamayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal
edilecektir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemeyecek ve haklarında Türk Ceza Kanunu’nun ilgili
hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
(7) İlan metninde belirtilmeyen hususlar hakkında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem
yapılacaktır.

IV- BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Kariyer Kapısı platformunda yapılan başvuru sırasında sisteme yüklenmesi gereken belgeler
aşağıda belirtilmiştir:
- Bir adet vesikalık fotoğraf
- 2022 yılı KPSS (B) grubu (KPSSP94) sınav sonuç belgesi
- En son mezun olunan okuldan alınan diploma ile ortaöğretim diplomasının onaylı örneği
-Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında tam zamanlı olarak
görev yapmakta iken kurumlarınca sözleşmesi feshedilen ya da sözleşmesini tek taraflı
fesheden adayların, bir yıllık bekleme süresini doldurdukları ile ilgili önceki kurumlarından
alınmış onaylı hizmet belgesi.
-Adayların Ek-1 “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu”nu sisteme yüklemesi
gerekecektir. Ek-1 “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu”nun bilgisayar
ortamında doldurulması, fotoğraf eklenerek renkli çıktısının alınması ve ilgili bölümün
imzalanması suretiyle taratılarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir. (Ek-1 formu dışında başka
formun kullanılmaması gerekmektedir.)
-Adayların ayrıca T.C. kimlik kartı örneği ve e-Devlet üzerinden alınacak “resmi kuruma
verilmek üzere” ibareli adli sicil belgesini sisteme yüklemeleri gerekmektedir.
a) Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna müracaat edecek adaylar için ayrıca;


- Geçerlilik süresi dolmamış silahlı özel güvenlik görevlisi kimlik kartı,
- Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 18’inci
maddesinde belirtilen ve 26/6/2021 tarihli ve 31523 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel
Güvenlik Görevlileri Sağlık Şartları Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde “özel güvenlik
görevlisi olur” ibareli sağlık kurulu raporu. (Sözkonusu rapor adayın boy ve kilo ölçümünü de
içermelidir.)

b) Destek Personeli (Şoför) pozisyonuna müracaat edecek adaylar için ayrıca;

- Şoför alt başlığına başvuranlar için sürücü belgesinin, SRC-2 ile Psikoteknik belgelerinin
onaylı örnekleri

V. DİĞER HUSUSLAR


(1) Kariyer Kapısı platformu üzerinden yapılacak başvurulara ilişkin bilgileri içeren kılavuza
aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilir:
https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/docs/KariyerKapisi_AdayKullanimKilavuzu.pdf
(2) Adayların, başvurularının iptal/onay durumlarını müracaat süresi boyunca Kariyer Kapısı
platformu üzerinden takip etmeleri ve başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol
etmeleri önem taşımaktadır.
(3) Adayların, Kariyer Kapısı platformu tarafından e-Devlet üzerinden otomatik olarak çekilen
(kayıtlı ve doğrulanmış) cep telefonu numarası ile e-posta adresi, gerekli hallerde adaylarla
irtibat kurulabilmesi bakımından önemli olup, güncel tutulması gerekmektedir.
(4) İlave bilgi talepleri için aşağıdaki adres, e-posta ve telefon numaraları üzerinden
Bakanlıkla temasa geçilmesi mümkündür:

T.C. Dışişleri Bakanlığı/Personel Genel Müdürlüğü (C Blok 4. Kat)
Doktor Sadık Ahmet Caddesi No: 8 Balgat 06100 Ankara
E-posta: [email protected]
Tel: (0 312) 292 10 00
Saygıyla duyurulur.

06 Kas 2023 - 14:11 - Genelgöndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak 61Medya Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan 61Medya hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler 61Medya editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı 61Medya değil haberi geçen ajanstır.


Anket Sizce Trabzon’un en önemli sorunu nedir ?