Trabzon Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Cemil Pehlevan, Trabzon Büyükşehir Belediyesi’ne açtıkları davayı kazandıklarını açıkladı. Pehlivan, “Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14 Şubat 2020 tarihinde aldığı Trabzon’un tarım alanlarını ve köy yerleşik hayatını etkileyecek, plansız alanlarda %40’a varan yapılaşma koşullarının bulunması nedeniyle tarım dışı kullanımın önünün açıldığı ve binlerce hektar tarımsal üretim alanının tarım dışına çıkarıldığı hukuka aykırı karar iptal edildi” dedi.

Trabzon Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Cemil Pehlevan, Trabzon Büyükşehir Belediyesi’ne açtıkları davayı kazandıklarını açıkladı. Pehlivan, “Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14 Şubat 2020 tarihinde aldığı Trabzon’un tarım alanlarını ve köy yerleşik hayatını etkileyecek, plansız alanlarda %40’a varan yapılaşma koşullarının bulunması nedeniyle tarım dışı kullanımın önünün açıldığı ve binlerce hektar tarımsal üretim alanının tarım dışına çıkarıldığı hukuka aykırı karar iptal edildi” dedi.

86a7df62-a801-441c-9af0-adba47232720

YARGI MECLİS KARARINI İPTAL ETTİ

Pehlevan, Büyükşehir Belediyesine açtıkları davanın sonuçlandığını, “Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.02.2020 tarih ve 459 sayılı kararı ile onaylanan 1. Planlama Alt Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planının iptali amacıyla oda’mız tarafından açılan davada Yargı iptal kararı verdi” sözleriyle duyurdu. 

BİNLERCE HEKTAR TARIMSAL ÜRETİM ALANININ TARIM DIŞINA ÇIKARILDIĞI

Büyükşehir Belediye Meclisinde onaylanan kararla birlikte Trabzon’da binlerce hektar tarımsal üretim alanının tarım dışına çıkarıldığı, hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek çıkarılan kararın iptalinin neden istendiğini söyleyen Pehlevan, “TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası olarak açtığımız iptal davasında, özetle; 1. Planlama Alt Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planının; Anayasa’nın 44, 45 ve 166. Maddelerine, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu’na, 3194 sayılı İmar Kanunu’na ve diğer mevzuata aykırı olduğu, dava konusu plana karşı yaptıkları itirazın reddine karar verildiği, planlama alt bölgeleri Nazım İmar Planı notlarının 7.2.5.3 ve 7.2.5.4 maddelerinin 5403 sayılı kanunun 1, 2, 8 ve 13 maddelerine aykırı olduğu, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın izni olmadan tarım arazilerinin belirlenen kriterlerin haricinde ifraz edilemeyeceği, satılamayacağı, tarım dışı amaçla kullanılamayacağı, köy yerleşik alanı belirlenmesi gibi kırsal yerleşim alanının belirlenmesinde de Tarım ve Orman Bakanlığı’nın görüşünün alınması gerektiği, Karadeniz bölgesinin tarımsal ve doğal arazi kaynaklarının sınırlı olduğu, dağınık bir yerleşme olması nedeniyle köy yerleşik alanının çok büyük bir alanı kapsadığı ve tüm tarım alanının içine alabildiği, plansız alanlarda %40’a varan yapılaşma koşullarının bulunması nedeniyle tarım dışı kullanımın önün açıldığı ve binlerce hektar tarımsal üretim alanının tarım dışına çıkarıldığı, hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek dava konusu işlemin iptali istenilmiştir” ifadelerini kullandı.

872721a7-b483-4603-9986-5a75dfab818d

BELEDİYEYİ KARARA UYMAYA DAVET ETTİ 

Trabzon Büyükşehir Belediyesini mahkemenin aldığı karara uymaya davet eden Pehlevan, “Ziraat Mühendisleri Odası olarak taleplerimiz; merkezi ve yerel yönetimin Mahkeme kararına uyması, tarım alanlarının amacı dışında kullanılmaması, geçersiz imar planına dayanılarak yeni izinler verilmemesi, dava süreci içerisinde kaçak yapılaşmaya göz yumulmamasıdır” diyerek Büyükşehir’e çağrıda bulundu. 

ALINAN KARAR KAMU YARARINA UYGUN DEĞİL 

Trabzon İdare Mahkemesinin Ziraat Mühendisleri Odası’nın görüşüne paralel bir cevap alarak verdiği iptal kararı şu şekilde oldu: “Kararın gerekçesi ise şöyledir: Planlama alanı içerisinde yer alan tarım alanlarının tamamı için 7.2.5.3 ve 7.2.5.4. nolu plan notu hükümlerinin uygulanacak olmasının planlama ilkeleri açısından doğru bir yaklaşım olmadığı, söz konusu plan notlarına İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün görüşünün alınmasına yönelik ibare eklenmesinin; böylesine büyük alanda bulunun tarım arazilerini de ilgilendiren alanda yapılan planın amacına uygun olacağı, bu sebeplerle Kırsal Yerleşim Alanlarında yapılacak uygulamalarda ilgili kamu kurumunun görüşlerinin alınmasına dair hükmün bulunmamasının imar mevzuatına, şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına, kamu yararına, dolayısıyla hukuka aykırı olduğu sonuç ve kanaatine varılmıştır. TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası olarak taleplerimiz; merkezi ve yerel yönetimin Mahkeme kararına uyması, tarım alanlarının amacı dışında kullanılmaması, geçersiz imar planına dayanılarak yeni izinler verilmemesi, dava süreci içerisinde kaçak yapılaşmaya göz yumulmamasıdır. Hazırlanacak yeni planlar ise; hukuka, mevzuata, şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına ve kamu yararına uygun olmalıdır.”

HABER: FATOŞ YETİMHELLAÇ